Size effect of CoS2 cocatalyst on photocatalytic hydrogen evolution performance of g-C3N4

Shan Yang, Xinyu Guo, Ke Liu, Yafeng Li, Ting Li, Xianrui Gu, Raul Arenal, Xiaoxue Zheng, Wei Li, Chuanzhi Sun, Houpeng Wang, Fang Huang, “Size effect of CoS2 cocatalyst on photocatalytic hydrogen evolution performance of g-C3N4”, Journal of Colloid and Interface Science 635, 305-315, (2023). doi: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.12.149