MoS2 Anchored on Agar‐Derived 3D Nitrogen‐Doped Porous Carbon for Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction and Lithium‐Ion Batteries

Chunling Cao, Shengkai Liu, Jinxin Fan, Guodong Li, Raul Arenal, Cheng Wang, Wenjiang Li, Fei Xie*, “MoS2 Anchored on Agar‐Derived 3D Nitrogen‐Doped Porous Carbon for Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction and Lithium‐Ion Batteries”, Advanced Sustainable Systems 2100393 (2022). doi: https://doi.org/10.1002/adsu.202100393