Transient Frustrated Lewis Pairs Promoting NOx Selective Reduction on Ce-doped α-Fe2O3(001) Catalyst

Shan Yang, Fang Huang, Siqing Cheng, Xueqing Liu, Fang Xu, Raul Arenal, Lichen Liu*, Dezhan Chen*, Chuanzhi Sun*, “Transient Frustrated Lewis Pairs Promoting NOx Selective Reduction on Ce-doped α-Fe2O3(001) Catalyst”, Journal of Catalysis 115462 (2024). doi: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2024.115462